Безплатна доставка - обикновено до 24 часа
Категории

Общи условия

Страни
Чл. 1. Настоящите Общи условия определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между "sexwell.bg", от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта sexwell.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "Клиент", от друга, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.

Дефиниции
Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 1. Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
 3. "E-магазин sexwell.bg" е уебсайт за електронна търговия на sexwell.bg - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 4. "IP Адрес" ("IP Address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 5. Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


Съгласие
Чл. 3.

 1. Всяко лице може да ползва предоставяните от sexwell.bg чрез "e-магазин sexwell.bg" ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
 2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в "e-магазин sexwell.bg" е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
 3. С натискане на виртуалния бутон "Изпращане" след текста "Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия.

Чл. 4.

 1. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до sexwell.bg се счита за отделно договорено.
 2. Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
 3. При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за sexwell.bg не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
 4. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
 5. Приема се, че всяко лице, което се е съгласило с общите условия на сайта, доброволно участва в потока данни, обработвани от уеб инструменти за целите на оптимизация на продажбите.
 6. Публикуване на информация за стоките в sexwell.bg.

Чл. 5.

 1. sexwell.bg публикува на sexwell.bg кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез "e-магазин sexwell.bg".
 2. sexwell.bg не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.


Цени
Чл. 6.

 • Всички публикувани в уебсайта sexwell.bg цени са в български лева с ДДС.
 • Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
 • Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 3, ал. 3 от настоящите общи условия.


Време и начини на плащане
Чл. 7.

 1. Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
  1. в брой при получаване на стоката (наложен платеж);
  2. с дебитна/кредитна карта;
  3. по банков път 

ТАНГО СХМ ЕООД

Уникредит Булбанк
IBAN: BG03UNCR70001522598928  
SWIFT CODE: UNCRBGSF
Основание: посочете номер на поръчка или телефонен номер.

 1. по друг указан на уеб страницата на sexwell.bg начин.
 2. Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията, освен когато плащането се извършва при получаване на стоката.


Потвърждение по телефон.
Чл. 8.

 1. Всички продукти, поръчани чрез уебайта sexwell.bg, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка или по телефон) в сроковете посочени по-долу (Срок на доставка), които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено лично от Вас по телефон, пред служител на sexwell.bg.
 2. След натискане на бутона „Изпращане” в уебсайта ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили в профила си. Трябва да очаквате и телефонно обаждане от служител на sexwell.bg, в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 8:30 до 21:00 часа; събота и неделя, от 10:00 до 21:00 часа. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Сайта продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.
 3. Само след изрично потвърждение на заявената чрез уебайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.


Отказ от заявена поръчка.
Чл. 9.

 1. По време на телефонния разговор със служителя на sexwell.bg, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез уебсайта поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание.
 2. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на уебсайта на телефон: 0700 1 96 96.


Права и задължения на страните
Чл. 10. sexwell.bg се задължава:

 1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
 2. да достави в срок заявената за покупка стока;
 3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 11.
Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да приеме доставката.


Клиентът следва:

 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.


Доставка
Чл. 12.

 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен на уеб страницата, като общ срок на доставка.
 2. Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането и след изричното потвърждение от страна на Клиента по посочения по-горе начин. (Потвърждение по телефон)
 3. Стоката се доставя дискретно опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.


Срок на доставка
Чл. 13.

 1. При наличност на продукта към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни, считано от получаването на изрично потвърждение от страна на Клиента, по посочения по-горе начин (Потвърждение по телефон). Доставката се извършва чрез куриер на посочен от Клиента адрес. Доставка до адреси извън територията на Република България се извършва след допълнително уточнение с куриерска фирма на срока за доставка до посочения от Клинета адрес и авторизиране на всички разходи по придобиванто й.
 2. Изчерпан продукт
 3. Чл. 14. Възможно е продуктът, който сте заявили да е изчерпан към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Клиентът ще получи обаждане по телефон, най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от служител на sexwell.bg за евентуално необходимото удължаване на срока за доставка или ако продуктът е напълно изчерпан, с възможност веднага да се откаже от заявената поръчка.

Предаване на стоката
Чл. 15.

 1. Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес за доставка. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
 2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 3. При отказ извън случаите по чл. 16, т. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети sexwell.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 4. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, sexwell.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 16.

 1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: А) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; Б) при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 3. При условията на ал. 1, т. А, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 4. В случай, че Клиентът не е удовлетворен от доставените продукти, които е закупил от електронния магазин sexwell.bg, може, без да посочва конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откаже от сключения договор и да върне закупените продукти във вида (с количество или качество, включително и получените подаръци към тях), в който са били доставени и ние ще възстановим заплатената от Клиента сума в срок не по-късно от 14 календарни дни от упражняването на това право на Клиента. Клиентът трябва да върне стоката за своя сметка със същия спедитор на адрес: София 1407, бул. Черни Връх 47, БЦ Витоша, фирма Sexwell.
 5. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може да ни уведоми изрично за това по удобен за него начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща телефон и други.)
 6. Необходимо е също така да ни представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. По нареждане на Клиента, крайната продажна цена ще да му бъде възстановена по банков път по посочена от Клиента сметка, с пощенски запис или в брой, в офиса на Sexwell на адрес София 1407, бул.Черни връх 47, БЦ Витоша.
 7. Клинетът не може да упражни правото си на отказ в случай, че е употребявал стоката или в случай, че стоката е разпечатана и тя не може да бъде върната поради здравни / хигиенни съображения.
 8. Не се приема отказ от продажбата и за стоки, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента; на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП.
 9. sexwell.bg не носи отговорност за предоставени от Клиента невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез уебайта или пред служител на sexwell.bg.


Лични данни
Чл. 17.

 1. sexwell.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, sexwell.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 3. sexwell.bg има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: feedback@sexwell.bg.
 4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за sexwell.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


Разкриване на информацията
Чл. 18. sexwell.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Клиента;
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 3. sexwell.bg е длъжно да предостави информацията по силата на закона.


Разваляне на договора
Чл. 19. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с писмено предизвестие по електронната поща.

Отговорност
Чл. 20. sexwell.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на sexwell.bg - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на sexwell.bg.

Обезщетения
Чл. 21. Клиентът е длъжен да обезщети sexwell.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Арбитраж
Чл. 22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Недействителност
Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост
Чл. 24. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на "e-магазин sexwell.bg" принадлежат на sexwell.bg, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право
Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.